Koszyk

Regulamin sklepu

 

Informacja o Sklepie

 

Chemia profesjonalna to specjalistyczne preparaty dedykowanych do danej powierzchni. Charakterystyczną cechą profesjonalnych środków chemicznych jest ich znacząco wysoka skuteczność działania oraz punktowe zastosowanie w porównaniu do chemii konsumenckiej/drogeryjnej. Szeroki wybór środków w poszczególnych grupach sprawia, że każdy klient znajdzie produkt dostosowany do swoich potrzeb. Chemia dostępna w naszym internetowym sklepie to produkty w pełni profesjonalne dopuszczone do użytku między innymi w gastronomii, przemyśle spożywczym, szpitalach, szkołach itp. posiadająca wymagane dokumenty. Każdy z tych produktów posiada etykietę z dokładnym opisem zastosowania oraz dozowania.

 

§ 1. Dane kontaktowe.

 

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.perfectplus.com.pl jest: Perfectplus Sp. z o.o. Sp. K. ul. Brochowska 21, 52-019 Wrocław NIP: 898-221-82-87, Regon: 363920601, KRS: 0000606381

 

Kontakt ze sklepem możliwy jest w sposób wskazany:  https://www.perfectplus.com.pl/kontakt

 § 2. Definicje.

 

 1. KLIENT– (1) osoba prawna; (2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. SPRZEDAWCA lub Sklep – spółka Perfectplus Sp. z o. o. Sp. K., ul. Brochowska 21, 52-019 Wrocław, Nip: 898 221 82 87.
 3. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 4. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki),. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. W takim przypadku zapisy Regulaminu również mają zastosowanie.
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. 
 7. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

 

 1. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 2. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny lub obniżenie kosztów wysyłki.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104.).

§ 3. Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 2. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów jak również prawa i obowiązki stron umowy.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 4. Sklep umożliwia zakup towarów z ofert firmy Perfectplus w drodze zamówienia przez Internet.
 5. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie na stronie głównej serwisu https://www.perfectplus.com.pl/content/2-regulamin Klient ma również możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu:
 6. w momencie dokonywania rejestracji w Sklepie i zakładania konta lub
 7. w momencie składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową WWW, ale bez zakładania konta czyli bez dokonywania rejestracji.
 8. Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu, po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox przy zapisie ‘’Akceptuję regulamin sklepu’’.

 

§ 4. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.

 1. W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Klientów (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę (Sklep) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która:
 3. umożliwiania zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 4. umożliwienia zakładania kont Klientów w Sklepie,
 5. umożliwia przesyłanie informacji handlowej dotyczącej towarów
 6. Usługa, o której mowa w ust. 2 świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Klient) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt. 2 powyżej.
 7. Rezygnacja przez Klienta z usługi powoduje:
 8. usunięcie / zamknięcie konta Klienta. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie.
 9. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
 10. dostęp do sieci Internet,
 11. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (m.in. typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
 12. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 13. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail:_ sklep@perfectplus.com.pl nr telefonu: 71 319 81 88. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 14. Usługobiorca (Klient) obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy (Sklepu) oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę (Klienta) obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.
 16. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

 

§ 5. Warunki zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie ceny podawane są w wersji netto i brutto.
 3. Na wszystkie zakupione produkty wystawiamy faktury VAT. 
 4. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem https://www.perfectplus.com.pl. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie (złożenie konta) oraz bez dokonywania takiej rejestracji.
 5. Podczas dokonywania zakupu w naszym Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony Klientowi na stronie internetowej https://www.perfectplus.com.pl (tj. zakup poprzez koszyk).
 6. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Zarejestrowani użytkownicy posiadają m.in. możliwość przeglądania historii swoich zamówień na naszej stronie, jak też mogą kontrolować ich aktualny status.
 7. Dane wpisywane do formularza zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje. Sklep informuje, że zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych lub jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo. Sklep może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu weryfikacji danych.
 8. Złożenie przez Klienta zamówienia bezpośrednio przez stronę www. stanowi ofertę do zawarcia zeSklepem umowy kupna określonego towaru.Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 9. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie. Termin dostawy towaru wynosi 2-3 dni robocze po dopełnieniu wszystkich formalności w tym  Zaksięgowanie przelewu.
 10. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty transportu pokrywa kupujący zgodnie z cennikiem usług firmy kurierskiej. 
 11. Możliwe są następujące formy płatności: przelew, gotówka, leasing. Przelew - rezerwujemy towar na magazynie i przesyłamy informację z danymi do przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu, przygotowujemy towar i wysyłamy. Pobranie - zapłata gotówką kurierowi przy dostawie. Leasing wg ofert Leasingodawca i na zasadach Leasingodawcy.
 12. Standardowy czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze. Jest to czas potrzebny do skompletowania zamówionych produktów oraz realizacji wysyłki. W przypadku, gdyby czas realizacji byłby dłuższy niż podany, kontaktujemy się z kupującym, alby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. 
 13. Firma kurierska dostarcza zamówienia wg regulaminu firmy kurierskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające ze strony przewoźnika jak również za szkody spowodowane działaniem przewoźnika w tym szkody w transporcie. 
 14. W przypadku wad towaru, reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej. 
 15. Szczegółowy informacje dot. kosztów dostawy znajdą Państwo pod linkiem:  https://www.perfectplus.com.pl/content/8-dostawa.
 16. Szczegółowe informacje odnośnie płatności znajdą Państwo pod linkiem: https://www.perfectplus.com.pl/content/9-platnosci.

 

§ 6. Gwarancja

 

 1. Szczegółowe informacje na temat zasad zwrotów i reklamacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.perfectplus.com.pl/content/3-zwrotyireklamacje.

 

§ 7. Rękojmia.

 

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami wszelkie koszty w tym koszty dostawy, koszty reklamacji ponosi Klient.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

 § 8. Ochrona danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
 5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru.

 

1. Postanowienia niniejszego działu nie naruszają przepisów ustawy – kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumentów i innych ustaw.

2. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami, ostatniej partii towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być doręczone Właścicielowi na piśmie. W takim przypadku Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem formularza na stronie https://perfectplus.com.pl/kontakt

3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy, Właściciel wyśle Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wiadomość e – mail z informacją o otrzymaniu tego oświadczenia

4. W przypadku skorzystania z uprawnienia wskazanego w ustępie poprzedzającym, Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny winien bądź jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu, bądź też niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni, zwrócić Właścicielowi otrzymany od niego towar w stanie nieuszkodzonym i bez śladów użytkowania na adres: Perfectplus Sp. z o. o. Sp. K., ul. Brochowska 21 52-019 Wrocław. Koszty takiego zwrotu pokrywa Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny. Właściciel dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie), niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak, niż w terminie 14 dni. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że osoby te wyraźnie zgodziły się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego z żadnymi kosztami. Jeżeli Właściciel nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów: 

 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu i w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 10. Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 3.  Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje Konto.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny